Διασύνδεση POS - Ταμειακών Συστημάτων και απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ

Διασύνδεση POS - Ταμειακών Συστημάτων και απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ
📌Διασύνδεση POS - Ταμειακών συστημάτων & απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, όσοι διαθέτουν φυσική ταμειακή μηχανή (όχι cloud, όπως το Emblem Tamiakiθα πρέπει να διασυνδέσουν την ταμειακή τους με το POS έως 31 Μαρτίου 2024. Ενώ όσοι επιθυμούν να αλλάξουν την φυσική ταμειακή με κάποια λύση όπως το emblem tamiaki μπορούνε να πραγματοποιήσουν τη διασύνδεση έως 30 Απριλίου 2024, αφού πρώτα το δηλώσουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως τις 15 Μαρτίου 2024.

Όσοι χρησιμοποιούν cloud Ταμειακή ή έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία παρόχου τότε η προθεσμία διασύνδεσης του ERP με το POS είναι έως 31 Μαΐου 2024. 

Άρα πιο αναλυτικά ισχύουν τα παρακάτω:

📌
Τι ισχύει για τη Διασύνδεση POS - Ταμειακών συστημάτων με τις αποφάσεις Α.1157/2023 & Α.1035/2024.

Αδυναμία προγραμματισμού ραντεβού:

Επέκταση ημερομηνίας διασύνδεσης, σε περίπτωση αδυναμίας προγραμματισμού ραντεβού. Η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται κατά ένα ημερολογιακό μήνα (έως 30 Απριλίου 2024), εφόσον οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών αδυνατούν μεν να προγραμματίσουν ραντεβού με την οντότητα που τους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, "ERP") έως την 31 Μαρτίου 2024 με σκοπό την υλοποίηση της διασύνδεσης, διαθέτουν δε προγραμματισμένο ραντεβού, το οποίο και θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη "myAADE" εντός Απριλίου 2024.

ΑΙΙ in one - Cash Register/POS:

Έως 30 Απριλίου 2024, εφόσον οι υπόχρεες οντότητες προτίθενται να αντικαταστήσουν το Ταμειακό τους Σύστημα με σύστημα στο οποίο το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συσκευή (ΑΙΙ in one - Cash Register/POS) και δηλώσουν την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην ψηφιακή πύλη "myAADE" το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2024.

Ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού ERP:

Η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται κατά ένα ημερολογιακό μήνα, έως 30.6.2024 (αντί για 31 Μαΐου 2024) εφόσον οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών αδυνατούν μεν να προγραμματίσουν ραντεβού με την οντότητα που τους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, "ERP") έως 31 Μαΐου 2024, με σκοπό την υλοποίηση της διασύνδεσης, διαθέτουν δε προγραμματισμένο ραντεβού, το οποίο και θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη "myAADE" εντός Ιουνίου 2024

Όσοι έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης που δεν συμμορφώνονται επακριβώς με τα πρωτόκολλα:

Έως 31 Οκτωβρίου 2024, εφόσον έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, οι οποίες καίτοι δεν συμμορφώνονται επακριβώς με τα πρωτόκολλα των Α.1098/2022 ή Α.1155/2023 κατά περίπτωση, δεν επιτρέπουν κατ' ελάχιστο, την ελεύθερη πληκτρολόγηση ποσού στο Μέσο Πληρωμής και για τις οποίες η ΑΑΔΕ έχει ήδη λάβει σχετική ενημέρωση από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών έως και τη δημοσίευση της απόφασης .

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις ως άνω κατά περίπτωση ημερομηνίες δεν βρίσκονται σε λειτουργία, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους έγκαιρα και θα πληρούν τα οριζόμενα στις Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους
📌
Απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ τι ισχύει με βάση την απόφαση Α.1034/2024

1. Επιχειρήσεις που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ και το ΠΟΛ.1220/2012:

Πρέπει να παύσουν τη χρήση αυτών έως 30 Απριλίου 2024, ενώ από 01 Μαΐου 2024 και έπειτα έχουν την υποχρέωση χρήσης λοιπών τύπων ΦΗΜ ή υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

2. Επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ:

Έως 30 Ιουνίου 2024 πρέπει να παύσουν τη χρήση αυτών, ενώ από 01 Ιουλίου 2024 και έπειτα, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022

3. Επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ:

Από 01 Μαΐου 2024 και έπειτα, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022