Οι κυριότερες αλλαγές που έχει φέρει το myDATA

Οι κυριότερες αλλαγές που έχει φέρει το myDATA
emblem_mydata

Οι κυριότερες αλλαγές που φέρνει το myDATA είναι οι εξής:

  1. Διαβίβαση εσόδων/εξόδων και εγγραφών τακτοποίησης 2022: Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του.
  2. Διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2022: Τα εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης διαβιβάζονται έως και την 28.2.2023. Τα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας, διαβιβάζονται έως και την 31.3.2023.
  3. Διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2021: Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Φ.Δ., διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο.
  4. Διαβίβαση δεδομένων: Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των εγγραφών, κατά περίπτωση.
  5. Προθεσμίες διαβίβασης: Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η διαβίβαση πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό διπλογραφικό).

Συνολικά, η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών και την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διαχείρισης.